Contact:
vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
tel. 020 4164813 / 06 36554881

Geef je mening over de Hoofdgroenstructuur in het Diemerpark!

Het gemeentebestuur wil het sportterrein en het parkeerterrein in het Diemerpark flink uitbreiden. 
Maar dat kan niet zomaar. Het past niet in het bestemmingsplan.
Daarom is een advies  nodig van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC).
De TAC bracht al twee keer een negatief pre-advies uit.  Het plan voldoet niet aan de beleidsregels voor de Hoofdgroenstructuur.
Het is te groot voor het groentype ‘sportpark’ en zou ten koste gaan van het groentype ‘struinnatuur’.
Het gemeentebestuur heeft nu een truc bedacht te zijn om een derde negatief TAC-advies te ontlopen. 
Uit het (concept) ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ dat onlangs ter inzage is gelegd, blijkt dat men het gebied met groentype ‘sportpark’ flink wil vergroten.

Op onderstaande afbeeldingen is deze voorgestelde vergroting te zien: 

Dus in plaats dat men het plan aanpast aan de visie, zoals een goed bestuur betaamt, past men de visie aan het plan aan.

Tot en met 13 februari 2022 kan je jouw mening geven over het nieuwe plan voor de Hoofdgroenstructuur.
We nodigen iedereen met hart voor het park uit om van zich te laten horen!
Dat kan via een formulier op de gemeentelijke website: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/inspraak-hoofdgroenstructuur/

Zegt het voort! Zegt het voort!

 

Laatste nieuws:

Visie / Zienswijzen:

 1. Over de 'consentgesprekken' en het 'consentadvies' (september 2021)
 2. Handhavingsverzoek i.v.m. renovatie sportveld (juli 2021),
  Bezwaar tegen afwijzen handhavingsverzoek (oktober 2021)
 3. Vragen aan de projectleider 'Vernieuwing Diemerpark' (juli 2021)
 4. Verzoek om gesprek met wethouders (juni 2021)
 5. Toekomstperspectief sportvelden (juni 2021)
  (Naar aanleiding van gesprekken met AFC IJburg/AHC IJburg/bewoners Oeverzeggestraat en omgeving.)
 6. Analyse van de informatie aan de TAC i.v.m. voornemen uitbreiden sportterrein in het Diemerpark (april 2021)
  (Achteraf bleek dat de projectleider ons verkeerde stukken had gestuurd...)
 7. Omgevingsvisie Diemerpark 2100 (maart 2021)
 8. Zienswijze Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (maart 2021)
 9. Zienswijze Bestemmingsplan IJburg 2e fase - Strandeiland (januari 2021)
 10. Brandbrief aan de gemeenteraad over de Groenvisie 2050 -> De Diemerscheg onthoofd (december 2020)
 11. Zienswijze op de Groenvisie 2050 (juni 2020)
 12. Reactie op vier varianten voor extra sportvelden (juni 2020)
 13. Zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (maart 2020)
 14. Standpunt over uitbreiden sportvelden (januari 2020)
 15. Nota Recreatie- en buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland (april 2019)
 16. Zienswijze op het Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023 (januari 2019)

 

 

 

 Diversen:

DIEMERPARK: UNIEK NATUURLANDSCHAP IN DE STAD 

Bij het woord 'park' denken veel mensen aan statige bomen, keurige bloemperkjes, afgebakende grasvelden, slingerende paden en misschien ook aan vijvers en bruggetjes.
Het Diemerpark heet ook 'park', maar heeft een heel ander karakter. In de terminologie van de Amsterdamse Structuurvisie is het geen 'stadspark', maar 'ruigtegebied/struinnatuur': "gebieden die voor Amsterdam zeldzame planten en dieren bevatten en mogelijkheden bieden voor natuurbeleving".

Het Diemerpark heeft de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken, met bijzondere soorten als blauwborst, beflijster, vos, ijsvogel, rugstreeppad en ringslang.  

 

 

(Juveniele) Blauwborst, Beflijster, Vos, IJsvogel, Rugstreeppad, Ringslang

1. ARK-zone

Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal ligt de zogenaamde 'A(msterdam)R(ijn)K(anaal)-zone'.
Dit is het domein van dieren en vormt een onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Noord-Holland en de Flevopolders.
Dit is het enige deel van het park waar grote bomen groeien. Er is ook een grote plas, de 'Akkerswade', met een uitgestrekt rietveld.

 

 

                      Akkerswade

2. Struinnatuur
Het deel ten noorden van de Diemerzeedijk wordt gekenmerkt door ruimte en weidsheid. Het is aangelegd op een 'leeflaag', die het afval bedekt dat hier jarenlang is gestort. De glooiingen die hierdoor zijn ontstaan, de begroeiing en de konijnen geven de indruk van een duinlandschap. Bomen staan hier alleen langs de noordrand.
Er zijn vennetjes en het meest noordelijke deel is een oeroud rietveld, de 'Batterij'.
 

 

 

 De Batterij

De hoogspanningsmasten, peilbuizen en de beschilderde betonnen 'dozen' (putten voor het beheer van de ondergrond) dragen bij aan het bijzondere karakter van het Diemerpark.

 

 

 Putten en peilbuizen voor het beheer van de ondergrond

 

 

 

3. Sport en spel

Langs het Dick Hilleniuspad, de belangrijke fietsroute tussen IJburg en de Nesciobrug, ligt een sportcomplex met plastic sportvelden. Ernaast liggen een speelweide en een strandje

 

 

 Diemerparkstrandje op een warme zomerdag... en op een koude winterdag

Door het ontbreken van bomen is het sportterrein nogal dominant in het park en omgeving aanwezig.
Het plan om een parkeerterrein in het park aan te leggen voor bezoekende sportteams was voor bewoners van IJburg in 2011 aanleiding om de vereniging "Vrienden van het Diemerpark" op te richten, want a
uto's horen niet in een natuurpark.

 

 

 De brug tussen de Oeverzeggestraat (IJburg) en het Diemerpark is 300 meter lang en heeft een rijweg van 5,5 meter breed.
Op deze hoofdroute fiets laat de gemeente fietsers en auto's in twee richtingen samen rijden.
Daardoor wordt deze toegangsweg naar het park en de Nesciobrug onveilig en ongeriefelijk voor fietsers. 

 

 

 Koolmeesjes

 

 

Putter / Distelvink op een kaardebol

Meer foto's van in het Diemerpark voorkomende dieren en planten zijn te vinden op Flickr.

Wat doen Vrienden van het Diemerpark?

 

 

De vereniging heeft als doel het ruige, natuurlijke karakter van het Diemerpark te beschermen en het park mens- en diervriendelijk te houden.

► We geven voorlichting over de dieren, planten, activiteiten en ontwikkelingen in het park. Via Facebook bieden we een platform waar bezoekers van het park informatie en meningen uitwisselen. We organiseren ook rondleidingen.
► We zijn actief bezig met natuurbeheer, zoals aanleg en onderhoud van ijsvogelwanden en nemen deel aan waarnemingen en tellingen om de natuurontwikkeling vast te leggen.
► We proberen invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming over het park, bijvoorbeeld om het park autovrij te houden.
We doen ook voorstellen om voorzieningen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het karakter van het park.
► We nemen deel aan het Parkenoverleg Amsterdam. Dit is een 'koepel' van verenigingen die waken over de kwaliteit van de parken en andere groengebieden in de stad. Wij onderschrijven het Groenmanifest.
  

 e-mail: vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
bank:  NL18TRIO0254484840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark