Contact:
vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
tel. 020 4164813 / 06 36554881


Geef sport de  r u i m t e ... op de juiste plek! (manifest)

Laatste nieuws:

Nieuwsbrieven

Visie / Zienswijzen:

 1. 23-03-2023 Zienswijze aanwijzing Diemerpark als zoekgebied voor windmolens
 2. 15-11-2022 Waarom uitbreiden sportvelden in het Diemerpark niet nodig is
 3. 03-04-2022 Zienswijze over de Visie Diemerpark
 4. 13-02-2022 Zienswijze over het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur 
 5. 26-05-2021 Toekomstperspectief sportvelden 
  (Naar aanleiding van gesprekken met AFC IJburg/AHC IJburg/bewoners Oeverzeggestraat en omgeving.)
 6. 24-09-2021 Over de consentgesprekken en het consentadvies (2017)
 7. 01-03-2021 Omgevingsvisie Diemerpark 2100 
 8. 18-03-2019 Nota Recreatie- en buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland
 9. 09-05-2020 'De Staart: vergeten stuk Diemerpark'
 10.  01-01-2019 Zienswijze op het Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023 

 

 Bewoners en bezoekers van het Diemerpark:

 Diversen:

DIEMERPARK: UNIEK NATUURLANDSCHAP IN DE STAD 

Bij het woord 'park' denken veel mensen aan statige bomen, keurige bloemperkjes, afgebakende grasvelden, slingerende paden en misschien ook aan vijvers en bruggetjes.
Het Diemerpark heet ook 'park', maar heeft een heel ander karakter. In de terminologie van de Amsterdamse Structuurvisie is het geen 'stadspark', maar 'ruigtegebied/struinnatuur': "gebieden die voor Amsterdam zeldzame planten en dieren bevatten en mogelijkheden bieden voor natuurbeleving".

Het Diemerpark heeft de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken, met bijzondere soorten als blauwborst, beflijster, vos, ijsvogel, rugstreeppad en ringslang.  

 (Juveniele) Blauwborst, Beflijster, Vos, IJsvogel, Rugstreeppad, Ringslang

 1. ARK-zone

Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal ligt de zogenaamde 'A(msterdam)R(ijn)K(anaal)-zone'.
Dit is het domein van dieren en vormt een onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Noord-Holland en de Flevopolders.
Dit is het enige deel van het park waar grote bomen groeien. Er is ook een grote plas, de 'Akkerswade', met een uitgestrekt rietveld.

Akkerswade

     Akkerswade

 2. Struinnatuur

Het deel ten noorden van de Diemerzeedijk wordt gekenmerkt door ruimte en weidsheid. Het is aangelegd op een 'leeflaag', die het afval bedekt dat hier jarenlang is gestort. De glooiingen die hierdoor zijn ontstaan, de begroeiing en de konijnen geven de indruk van een duinlandschap. Bomen staan hier alleen langs de noordrand.
Er zijn vennetjes en het meest noordelijke deel is een oeroud rietveld, de 'Batterij'.
  

 De Batterij

De hoogspanningsmasten, peilbuizen en de beschilderde betonnen 'dozen' (putten voor het beheer van de ondergrond) dragen bij aan het bijzondere karakter van het Diemerpark.

  Putten en peilbuizen voor het beheer van de ondergrond

 3. Sport en spel

Langs het Dick Hilleniuspad, de belangrijke fietsroute tussen IJburg en de Nesciobrug, ligt een sportcomplex met plastic sportvelden. Ernaast liggen een speelweide en een strandje. 

 Diemerparkstrandje op een warme zomerdag... en op een koude winterdag

Door het ontbreken van bomen is het sportterrein nogal dominant in het park en omgeving aanwezig.
Het plan om een parkeerterrein in het park aan te leggen voor bezoekende sportteams was voor bewoners van IJburg in 2011 aanleiding om de vereniging "Vrienden van het Diemerpark" op te richten, want a
uto's horen niet in een natuurpark.

 

De brug tussen de Oeverzeggestraat (IJburg) en het Diemerpark is 300 meter lang en heeft een rijweg van 5,5 meter breed.
Op deze hoofdroute fiets laat de gemeente fietsers en auto's in twee richtingen samen rijden.
Daardoor wordt deze toegangsweg naar het park en de Nesciobrug onveilig en ongeriefelijk voor fietsers. 
Koolmeesjes


 Putter / Distelvink op een kaardebol

Meer foto's van in het Diemerpark voorkomende dieren en planten zijn te vinden 
op 
Flickr.

Wat doen Vrienden van het Diemerpark?

De vereniging heeft als doel het ruige, natuurlijke karakter van het Diemerpark te beschermen en het park mens- en diervriendelijk te houden.

► We geven voorlichting over de dieren, planten, activiteiten en ontwikkelingen in het park. Via Facebook bieden we een platform waar bezoekers van het park informatie en meningen uitwisselen. We organiseren ook rondleidingen.
► We zijn actief bezig met natuurbeheer, zoals aanleg en onderhoud van ijsvogelwanden en nemen deel aan waarnemingen en tellingen om de natuurontwikkeling vast te leggen.
► We proberen invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming over het park, bijvoorbeeld om het park autovrij te houden.
We doen ook voorstellen om voorzieningen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het karakter van het park.
► We nemen deel aan het Parkenoverleg Amsterdam. Dit is een 'koepel' van verenigingen die waken over de kwaliteit van de parken en andere groengebieden in de stad. Wij onderschrijven het Groenmanifest.
  

 e-mail: vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
bank:  NL18TRIO0254484840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark