(Amsterdam - IJburg)

Uniek natuurlandschap in de stad


LAATSTE NIEUWS : 

 (Klik op onderstreepte tekst om informatie te downloaden.)

  1. Nieuwsbrief mei 2018
  2. Beschermen dierenleven in het Diemerpark: ons projectvoorstel voor het Gebiedsplan 2018 voor IJburg (september 2017)
  3. Parkeerellende in het Diemerpark. Verzoek om een structurele oplossing (april 2017)
  4. Beroep tegen een verkeersbesluit over de openingstijden van het parkeerterrein (juli 2016), onze reactie op het verweerschrift van de gemeente (februari 2017), Uitspraak van de Rechtbank (juli 2017), ons Hoger beroepschrift (augustus 2017) en Uitspraak van de Raad van State (maart 2018).

 

Blauwborst in het Diemerpark

DIEMERPARK: UNIEK NATUURLANDSCHAP IN DE STAD 

Bij het woord 'park' denken veel mensen aan statige bomen, keurige bloemperkjes, afgebakende grasvelden, slingerende paden en misschien ook aan vijvers en bruggetjes.
Het Diemerpark heet ook 'park', maar heeft een heel ander karakter. In de terminologie van de Amsterdamse Structuurvisie is het geen 'stadspark', maar 'ruigtegebied/struinnatuur': "gebieden die voor Amsterdam zeldzame planten en dieren bevatten en mogelijkheden bieden voor natuurbeleving".

Het Diemerpark heeft de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken, met bijzondere soorten als blauwborst, beflijster, vos, ijsvogel, rugstreeppad en ringslang.  

 

 (Juveniele) Blauwborst, Beflijster, Vos, IJsvogel, Rugstreeppad, Ringslang

 

In het Diemerpark zijn drie zones te onderscheiden: 


1. ARK-zone

Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal ligt de zogenaamde 'A(msterdam)R(ijn)K(anaal)-zone'.
Dit is het domein van dieren en vormt een onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Noord-Holland en de Flevopolders.
Dit is het enige deel van het park waar grote bomen groeien. Er is ook een grote plas, de 'Akkerswade', met een uitgestrekt rietveld.

Akkerswade

2. Struinnatuur
Het deel ten noorden van de Diemerzeedijk wordt gekenmerkt door ruimte en weidsheid. Het is aangelegd op een 'leeflaag', die het afval bedekt dat hier jarenlang is gestort. De glooiingen die hierdoor zijn ontstaan, de begroeiing en de konijnen geven de indruk van een duinlandschap. Bomen staan hier alleen langs de noordrand.
Er zijn vennetjes en het meest noordelijke deel is een oeroud rietveld, de 'Batterij'. 

De Batterij

De hoogspanningsmasten, peilbuizen en de beschilderde betonnen 'dozen' (putten voor het beheer van de ondergrond) dragen bij aan het bijzondere karakter van het Diemerpark.

Putten en peilbuizen voor het beheer van de ondergrond

3. Sport en spel

Langs het Dick Hilleniuspad, de belangrijke fietsroute tussen IJburg en de Nesciobrug, ligt een sportcomplex met plastic sportvelden. Ernaast liggen een speelweide en een strandje

Diemerparkstrandje op een warme zomerdag... en op een koude winterdag

Door het ontbreken van bomen is het sportterrein nogal dominant in het park en omgeving aanwezig.
Het plan om een parkeerterrein in het park aan te leggen voor bezoekende sportteams was voor bewoners van IJburg in 2011 aanleiding om de vereniging "Vrienden van het Diemerpark" op te richten, want a
uto's horen niet in een natuurpark.

De brug tussen de Oeverzeggestraat (IJburg) en het Diemerpark is 300 meter lang en heeft een rijweg van 5,5 meter breed.
Op deze hoofdroute fiets laat de gemeente fietsers en auto's in twee richtingen samen rijden.
Daardoor wordt deze toegangsweg naar het park en de Nesciobrug onveilig en ongeriefelijk voor fietsers. 

Koolmeesjes

Putter / Distelvink op een kaardebol
Meer foto's van in het Diemerpark voorkomende dieren en planten zijn te vinden op Flickr.

Wat doen de Vrienden van het Diemerpark?

De vereniging heeft als doel het ruige, natuurlijke karakter van het Diemerpark te beschermen en het park mens- en diervriendelijk te houden.
 We geven voorlichting over de dieren, planten, activiteiten en ontwikkelingen in het park. Via Facebook bieden we een platform waar bezoekers van het park informatie en meningen uitwisselen. We organiseren ook rondleidingen.
 We zijn actief bezig met natuurbeheer, zoals aanleg en onderhoud van ijsvogelwanden en nemen deel aan waarnemingen en tellingen om de natuurontwikkeling vast te leggen.
 We proberen invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming over het park, bijvoorbeeld om het park autovrij te houden.
We doen ook voorstellen om voorzieningen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het karakter van het park.
 We nemen deel aan het Parkenoverleg Amsterdam. Dit is een 'koepel' van verenigingen die waken over de kwaliteit van de parken en andere groengebieden in de stad. Wij onderschrijven het Groenmanifest


 

Facebook


 Vrienden van het Diemerpark
tel.: 020 416 4813  (WhatsApp/SMS: 06 3655 4881) 

  mail: vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
bank:  NL18TRIO0254484840 t.n.v. Vrienden van het Diemerpark