Begroting 2024

Over de gemeentelijke begroting voor 2024 schreven we de volgende mail aan de fracties van de Partij voor de Dieren en de SP in de gemeenteraad (20-10-2023):

Geachte volksvertegenwoordigers van de PvdD en SP,

We vermoeden dat de gemeenteraad begin november de begroting 2024 wil vaststellen.
In de concept begroting staat op pag. 378 onder tabel 5.5.7 Overzicht onderhoud sportaccommodaties en sportparken als nieuwe accommodatie: “Sportpark IJburg: uitbreiding van vier velden”. Het gaat hier om het Diemerpark.

We vragen u om deze passage uit de begroting 2024 te halen.
Daarvoor hebben we twee redenen. 

De eerste is dat sinds  juli vorig jaar al bekend is dat uitbreiding met 3,5 of 4 sportvelden in het Diemerpark NIET DOOR GAAT!
Toen heeft het college i.s.m. het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost dit al besloten, vanwege de hoge kosten die daarmee gemoeid waren: deze bleken ruim twee keer de totale investeringsruimte voor sportfaciliteiten in de gehele stad te zijn en waren zo hoog omdat  in het Diemerpark het bestaande sportpark geheel verwijderd zou moeten worden, het terrein voorbelast, er voor de fasering tijdelijke hockeyvelden elders moesten worden aangelegd en er aanpassingen gedaan moesten worden aan de ondergrondse infrastructuur in verband met het puin en vuil dat daaronder ligt.
In plaats daarvan zouden 4 alternatieven onderzocht worden (zie bijgesloten publicatie).

De tweede reden is dat uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark niet mogelijk is binnen het huidige beleid voor de hoofdgroenstructuur, zoals vastgelegd in de Structuurvisie Amsterdam 2040.
Met het plan voor uitbreiding wordt vooruitgelopen op de uitslag van het referendum in juni 2024 over de hoofdgroenstructuur en op de besluitvorming daarop volgend.
Dit is uit het oogpunt van behoorlijk bestuur ontoelaatbaar.  

In bijgesloten, breed ondersteunde, manifest wordt betoogd dat verplaatsing van een sportvereniging uit het Diemerpark naar het Strandeiland / Buiteneiland de enige realistische mogelijkheid is om te kunnen voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor IJburg.

Als jullie meer informatie wensen, horen we dat graag. 
Bestuur Vrienden van het Diemerpark