Adviezen stadsdeel-commissie

De gekozen volksvertegenwoordigers van stadsdeel Oost hebben in meerderheid een andere mening over de gewenste ontwikkeling van het sportterrein in het Diemerpark dan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Sinds 2016 hebben de achtereenvolgende bestuurs- en stadsdeelcommissies zeven keer een advies uitgebracht over – of met mogelijke gevolgen voor – het sportterrein in het Diemerpark. Hiervan zijn er slechts twee waarvan met zekerheid is te zeggen dat ze bij het college van B&W terecht zijn gekomen.
Als het dagelijks bestuur van een stadsdeel wil afwijken van een advies of voorstel van de stadsdeelcommissie dient dit volgens de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022 “schriftelijk” met “zeer zwaarwegende redenen“ toegelicht te worden. Dit zien we echter niet terug in de stukken voor de gemeenteraad.

Wij vroegen op 22-12-2022 om handhaving van de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam en vinden dat het college schriftelijk dient toe te lichten waarom men wil afwijken van het advies van de stadsdeelcommissie over de ontwikkeling van het sportterrein, zodat de gemeenteraad dit kan betrekken bij de overwegingen om het Beleidskader Hoofdgroenstructuur vast te stellen.
Het college wees in een brief op 04-04-2023 om juridische redenen ons handhavingsverzoek van de hand, maar schrijft wel: “Het voorgaande neemt niet weg dat u een belangrijk onderwerp onder onze aandacht heeft gebracht waarvan wij vinden dat wij daarop moeten reageren. U zult binnenkort separaat een reactie krijgen vanuit het college hierop.

Op 26-09-2023 gaf het college de aangekondigde reactie. Maar in plaats van in te gaan op het punt dat we aan de orde stelden: de inhoud van de adviezen van de stadsdeelcommissie en de inhoudelijke reactie daarop van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, staat in die brief vrijwel uitsluitend welk traject de
adviezen van de stadsdeelcommissie binnen het gemeentelijke organisatie hebben afgelegd. Daarmee werden we met een kluitje in het riet gestuurd.
Om die redenen hebben we ons onderzoek naar de besluitvorming over sportvelden voor IJburg en de naleving van de Verordening op het lokaal bestuur / de stadsdelen en stadsgebied voortgezet en
uitgebreid.
Het resultaat daarvan staat in dit rapport.