Sportterrein

Op deze pagina staan links naar berichten die te maken met het sportterrein in het Diemerpark.

In het Diemerpark bevinden zich kunstgras (plastic) sportvelden, een parkeerterrein en de gebouwen van sportverenigingen.
Dit wordt “Sportpark IJburg” genoemd. Wij spreken liever over een ‘sportterrein’, want het heeft niets met een ‘park’ te maken. In onze ogen is het een vreemde eend in een natuurpark.
Om het Diemerpark nog meer als ‘natuurpark’ te kunnen ervaren, zou het sportterrein uit het park moeten verdwijnen.
De visueel-ruimtelijke ‘uitstraling’ van het sportterrein zou in ieder geval zo beperkt mogelijk moeten zijn.
Dit betekent dat ernaar gestreefd moet worden dat het  sportterrein maximaal compact, zoveel mogelijk ‘in zichzelf gekeerd’ is en door inheemse vegetatie afgeschermd van de omgeving.
Het moet zo weinig mogelijk bebouwing en verharding hebben.
Ook de uitstraling van licht en het gemotoriseerd verkeer naar en van het sportterrein moet minimaal zijn.

Sinds 2017 worden door het gemeentebestuur plannen gemaakt om het sportterrein te vergroten.

Als er op korte termijn behoefte is aan meer sportvelden op/voor IJburg, dan kunnen die het beste aangelegd worden op het Strandeiland. Met de aanleg daarvan kan nu al begonnen worden.
Op de langere termijn kunnen (ook) sportvelden aangelegd worden op het Buiteneiland.

We hebben onderzoek gedaan naar de besluitvorming over sportvelden voor IJburg. Het onderzoeksrapport is hier te lezen.
De conclusies:
De besluitvorming door het Amsterdamse gemeentebestuur over
sportvelden voor IJburg vanaf 01-01-2018 is een niet-democratisch en niet- transparant proces.
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden niet nagekomen.
Toelichting:
1. Het college van B&W en het dagelijks bestuur van Oost nemen een loopje met de regels in de Verordening op het lokaal bestuur en de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022.
De hypothese dat in plannen voor – en besluiten over – sportvelden voor IJburg de adviezen van de stadsdeelcommissie Oost structureel door het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost en het college van B&W worden genegeerd, wordt zondermeer ondersteund door de analyse van een significant aantal adviezen die de stadsdeelcommissie tussen 01-01-2018 en 01-01-2024 uitbracht.
2. Op een niet te specificeren moment heeft het college van B&W het beleid over de sportvelden voor IJburg eigenstandig gewijzigd.
Vanaf de eerste plannen voor de ontwikkeling van IJburg was er sprake van de aanleg van zes sportvelden in het Diemerpark. Dit was gebaseerd op een beleid van een gemeenschappelijk sportveldenprogramma voor geheel IJburg en Zeeburgereiland.
Dit beleid veranderde met de introductie van de sportnorm, waarmee werd beoogd voldoende sportvelden te realiseren voor “(nieuwe) ontwikkelgebieden”.
Sindsdien worden IJburg 1e fase en IJburg 2e fase gezien als twee afzonderlijke gebieden die elk zouden moeten voldoen aan de sportnorm. In het bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland werd vastgelegd dat er op IJburg 2e fase niet méér m2 aan sportvelden komen dan volgens de
sportnorm voor alléén IJburg 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland) nodig zou zijn.
Hierdoor werd het één sportveldenprogramma voor IJburg/Zeeburgereiland als geheel losgelaten.
Deze verandering in het beleid vond plaats zonder argumentatie of toelichting.
3. Het college van B&W is niet consistent in zijn motivatie om het aantal sportvelden in het Diemerpark te willen uitbreiden.
Aanvankelijk (Begroting 2019, Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020–2023) werden de wachtlijsten van de sportverenigingen aangevoerd om het aantal sportvelden in het Diemerpark te willen vergroten. Kwantitatieve gegevens over de wachtlijsten ontbreken echter. Daar werd later aan
toegevoegd dat IJburg 1e fase zou moeten voldoen aan de eigen opgave conform de sportnorm.
Er is niet aangetoond dat er onderzoek heeft plaatsgevonden naar ándere mogelijkheden om de wachtlijsten weg te werken c.q. voldoen aan de sportnorm voor IJburg 1e fase, dan het uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark.
4. Ná de inspraakperiode heeft het college van B&W in het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur nog majeure wijzigingen aangebracht, zonder die te verantwoorden.
De indieners van zienswijzen op het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur, inclusief de stadsdeelcommissies, hebben niet kunnen reageren op (bijvoorbeeld) het afschaffen van het beleid dat “extra sportterreinen voor georganiseerde sport in de Hoofdgroenstructuur pas aan de orde [is] als aangetoond kan worden dat realisatie van deze sportopgave in stedelijk gebied onmogelijk is.”

In deze brief hebben we de leden van de gemeenteraad en stadsdeelcommissie Oost voorzien van achtergrondinformatie die zij niet van het college of dagelijks bestuur hebben gekregen, maar die in onze ogen wel zeer relevant is om een verantwoorde beslissing te nemen.
We leggen uit waarom uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark geen goed idee is en geven informatie over een oplossing om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor IJburg zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het Diemerpark. [03-04-2024]

Een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur, de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (afgekort: TAC), heeft een (onder voorwaarden) positief preadvies afgegeven over het uitbreiden van het sport- en parkeerterrein in het Diemerpark [30-10-2023].
Eerder hadden we d.m.v. een brief met voorlichting aan de TAC geprobeerd om het uitbrengen van een positief advies te voorkomen. [27-06-2023]
In het preadvies staat dat de voorgestelde uitbreiding tot 90 parkeerplaatsen ‘in lijn’ zou zijn met het bestemmingsplan.
Dat klopt niet. Volgens het bestemmingsplan zijn 42 parkeerplaatsen toegestaan.
De TAC heeft haar advies gebaseerd op het bestemmingsplan, maar dat is niet terecht. De TAC zou zich, volgens een gemeentelijke verordening, moeten baseren op het beleid voor de Hoofdgroenstructuur. Dat is wat anders.
We hebben daarom vragen gesteld aan het college van B&W. [03-12-2023]
Hier staat het (concept) antwoord van het college. [25-01-2024]
We hebben de TAC verzocht om een mondelinge toelichting op het advies.[13-03-2024]
De TAC wil daar niet op ingaan: “Hartelijk dank voor uw brief. Op basis van de daarin verwoorde vragen en de eerder aan het gemeentebestuur gerichte vragen over het meest recente preadvies van de TAC over de uitbreiding van het sportpark Diemerpark valt op te maken dat u zich niet in de strekking ervan kunt vinden. Een bespreking met de TAC hierover behoort echter niet tot de mogelijkheden. De TAC is een onafhankelijke adviescommissie die niet over haar (pre)adviezen in gesprek treedt met derden. De TAC is ingesteld door de Gemeenteraad om het college van B&W te adviseren. Wel zullen we de TAC-leden tijdens de eerstvolgende TAC-vergadering op de hoogte stellen van uw brief en daarin aan de orde gestelde punten.” [25-03-2024]

Vragen aan de gemeenteraad over een Voorlopig Ontwerp voor een “Tijdelijk Buurt- en Sportpark” op het Strandeiland. [08-09-2023]

Bezwaar tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning om de plaatsing van een opslagcontainer bij de gebouwen van de voetbalvereniging juridisch mogelijk te maken. [08-08-2023]

Voorlichting over besluitvorming over uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark. [31-12-2022]

Brief aan het gemeentebestuur waarin we uitleggen dat er betere mogelijkheden zijn om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor de bewoners van IJburg dan uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark. [04-11-2022]

Manifest, aangeboden aan het gemeentebestuur waarin toegelicht wordt dat verplaatsen van één van de twee sportverenigingen in het Diemerpark naar het Strandeiland of Buiteneiland de beste oplossing is voor de problemen rond het sportterrein in het Diemerpark. [11-10-2022]

Rapport Recreatie- en buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland aangeboden aan de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad. [17-04-2019]


VIDEO’S

  Hieronder staan enkele filmpjes, geplaatst in YouTube, die de chaotische situaties illustreren die zich in het Diemerpark voordoen (of voorgedaan hebben) als gevolg van de aanwezigheid van sportvelden inclusief een parkeerterrein in het Diemerpark.

  23-03-2024 Op de Oeverzeggestraatbrug
  02-03-2024 Ondertussen op het parkeerterrein
  13-05-2023 Diemerpark parkeren
  19-11-2022 Dick Hilleniuspad 19-11-2022
  08-10-2022 Autochaos op het Dick Hilleniuspad (Hoofdnet Fiets)
  24-09-2022 Gemeentelijk falen in het Diemerpark
  28-04-2021 Stop de plastificering van het Diemerpark
  30-09-2017 Verkeerschaos